การระงับข้อพิพาท

เว็บสำเร็จรูป, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ SMEs, เว็บไซต์ SME, Ready web, Readywebsite, ToGetWeb เว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถสร้างเว็บด้วยตัวคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการออกแบบ

อีเมล พิมพ์ PDF

การระงับข้อพิพาท

1.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ทางเว็บไซต์ celebrity cartoon porn
Togetweb.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์ลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกคือ ทางเว็บไซต์ Togetweb.com หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูล เนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมาจะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาทเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือการกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา และยังเหมารวมการปฏิเสธความรับผิดชอบของ ข้อมูล เนื้อหาที่เกิดขึ้นเว็บไซต์ซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทด้วย

โปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ รวมไปถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆ ของเว็บไซต์ Togetweb.com ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท ซี.เมริท อินเตอร์เทรด จำกัด เท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุกๆโปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า

2.การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการหรือการ กระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่อมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือกระทำความผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ ทางเว็บไซต์ Togetweb.com (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้น ด้วย

3.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

ทางเว็บไซต์ Togetweb.com อาจมีการเชื่อมโยกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ ทางเว็บไซต์ Togetweb.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ทางเว็บไซต์ Togetweb.com ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของ คุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล ในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และเราม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ตนเองเพื่อเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก ทางเว็บไซต์ Togetweb.com เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

4.การยกเลิกอันเนื่องมาจากความผิดพลาด

ทางเว็บไซต์ Togetweb.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือลงรายะละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการรยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระ เงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ Togetweb.com จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

5.การใช้งานอันไม่เหมาะสม

คุณตกลงในที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ Togetweb.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่งไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศเนื้อหา หรือข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และทางเว็บไซต์ Togetweb.com หรือบุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหา หรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายแลพรายจ่ายอันเกิดจากการที่ ทางเว็บไซต์ Togetweb.com หรือบุคคลที่สามต้องสูญเสียไป